Obchodní podmínky

Následující “ Všeobecné obchodní podmínky “ upravují vztah mezi organizátorem seminářů a kurzů On the road again sro a účastníky těchto seminářů a kurzů (dále jen „účastník“). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi výše uvedenými subjekty.

Přihlášením k semináři či kurzu souhlasíte s níže uvedenými podmínkami:

  • 1.Vznik smluvního vztahu – Smlouva mezi účastníkem a organizátorem vzniká na základě písemné objednávky, která má formu vyplnění a odeslání registračního formuláře na webové stránce www.cekota.com a po provedení platby na základě vystavené faktury a potvrzené objednávky ze strany dodavatele.
  • 2.Předmět plnění – Seminář a kurz uskutečněn na základě objednávky a zaplacení požadované částky. Organizátor se zavazuje k řádnému výkonu semináře a kurzu tak, jak je uvedeno v jejich popisu.
  • 3.Cena a platové podmínky – Účastník je povinen uhradit za seminář nebo kurz částku, která je v popisu uvedena na základě podkladů, které účastníkovi po jeho objednání zašle organizátor. Organizátor se zavazuje vystavit daňový doklad ke dni přijetí úhrady a odeslat ho účastníkovi elektronickou cestou. Účastník je povinen bezhotovostním způsobem provést úhradu, a to v termínu a na účet uvedený ve výzvě k úhradě. Neučiní – li tak , bude z účasti na kurzu či semináře vyřazen. Úhrada se považuje za provedenou okamžikem jejího připsání na účet organizátora. Účastník, který se přihlásil na seminář nebo kurz těsně před uskutečněním akce je povinen přinést potvrzení o zaplacení sebou. Ve výjimečných případech může účastník zaplatit seminář na místě konání. Příjmový doklad je uchazečovi potvrzením o zaplacení semináře.
  • 4.Stornovací podmínky – Účastník má právo se ze semináře odhlásit. Pokud se odhlásí do 30 dní včetně před začátkem semináře nebo kurzu, má právo na vrácení plné výše kurzovného. Pokud se odhlásí v době mezi 29 až 15 dny před začátkem semináře nebo kurzu, má právo na vrácení 75% kurzovného. V případě odhlášení se v době mezi 14 až 6 dny před seminářem/kurzem má nárok na vrácení 50% kurzovného. Pokud se účastník ze semináře/kurzu odhlásí s předstihem 5 dnů či menším, nemá nárok na vyplacení uhrazené sumy. Organizátor je však otevřený dohodě v případě, že na důvod k odvolání účasti má vliv vyšší moc. Dohoda může spočívat v přesunutí na jiný termín, nebo v přenesení semináře nebo kurzu na jinou osobu. V případě volby přesunu na jiný termín, je možné se náhradního termínu zúčastnit maximálně do 12 měsíců ode dne konání semináře, kterého se měl účastník zúčastnit původně.
  • 5.Změna a zrušení termínu kurzu a semináře – Organizátor si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení kurzu. Změnu termínu konání akce je organizátor povinen oznámit účastníkům nejpozději 5 pracovních dnů před jeho plánovaným zahájením. Pokud nebude možné seminář či kurz ze závažných důvodů uskutečnit, případně nebude otevřený pro nenaplněný kapacity, vyhrazuje si organizátor právo zvolit náhradní způsob jeho zajištění. Účastník bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Nebude – li účastník s náhradními způsobem zajištění souhlasit, má nárok na vrácení uhrazené částky a to v plné výši .
  • 6.Právo duševního vlastnictví (ochrana autorských práv ) – Pracovní materiály poskytnuté organizátorem jsou chráněny autorským právem a není možné z nich dělat duplikáty ani je jinak rozmnožovat pro komerční účely bez písemného souhlasu organizátora s uvedením účelu použití. Ochrana autorských práv se vztahuje i na výkon organizátora – proto je zakázáno dělat zvukové, obrazové, nebo zvukově obrazové záznamy během semináře bez souhlasu organizátora. Organizátor má právo na seminářích dělat záznamy a účastník mu přijetím obchodních podmínek dává souhlas k jejich použití ke komerčním účelům.
  • 7.Ochrana osobních údajů – Osobní údaje účastníka budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci jako smluvní strany a vystavení daňového dokladu. Organizátor se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil poskytnutá data proti úniku k neoprávněným osobám a zavazuje se je neposkytnout třetím osobám.
  • 8.Informace týkající se zdravotního stavu získané na seminářích nebo ze stránek www.cekota.com, které se souběžně pod touto značkou objevují i na sociálních sítích, jsou edukativně-informačního charakteru a v žádném případě nenahrazují odborné lékařské vyšetření.